شرکت کیان کنترل آپادانا تامین کننده تجهیزات مصرفی و مشاور در طرح های توسعه .