مجموعه پالایشگاههای  شرکت ملی نفت ایران در امور مشاوره ی پروژه ها و تامین قطعات جز مشتریان ما هستند.